in

Rugăciuni Făcătoare de Minuni pentru Căsătorie

wedding ceremony of church

Unii și-au găsit demult sufletul pereche, alții nu îl găsesc și chiar pot ajunge la o vârstă înaintată fără să fi reușit să-și întemeieze o familie. Poți să-ți doreșți o familie indiferent de vârstă, important e să găseșți pe cineva împreună cu care să întemeiezi acea familie. Dar atunci când speranțele sunt cam în zadar se spune că e bine să te rogi. Da, să rostești o rugă către Dumnezeu, o rugăciune pentru căsătorie pe care să o spui de câte ori ai timp și…nu uiți, oriunde te-ai afla! Se spune că trebuie doar să ai credință puternică și nu te gândeșți niciun moment că totul va fi în zadar. Poate întrebarea „De ce e bine să fie rostite aceste rugăciuni?” e de prisos. Dar nu strică să știm tot timpul cât bine ne pot face rugăciunile, orice rugăciune fiind puternică dacă e spusă cu credință și seriozitate.

1. Rugăciune către Dumnezeu

Rugăciunea către Dumnezeul este cea mai importantă pentru căsătorie

„Atotbunule Doamne! Știu că fericirea mea cea mare stă în a Te iubi cu tot sufletul meu și cu toată inima mea și în a împlini întru totul sfânta voia Ta. Așadar, Tu Însuți îndrumă, Dumnezeule, sufletul meu și umple inima mea: vreau să Îți plac doar Ție, fiindcă Tu ești Ziditorul meu și Dumnezeul meu. Păzește-mă de trufie și de iubirea de sine: să mă împodobească priceperea, smerenia și curăția. Lenevirea îți e urâtă și naște patimi: Tu dă-mi hărnicie și binecuvântează ostenelile mele. Iar întrucât legea Ta poruncește ca oamenii să trăiască în căsnicie cinstită, adu-mă, Părinte Sfinte, la această chemare sfințită de către Tine, fiindcă Tu ai zis: „Nu este bine ca omul să fie singur” și făcându-i lui femeia ca să-i fie ajutor, le-ai dat binecuvântare să crească, să se înmulțească și să umple pământul. Auzi smerita mea rugăciune, care se înalță către Tine din adâncul inimii de fecioară: dă-mi soț cinstit și binecredincios, ca să Te preaslăvesc în dragoste și înțelegere împreună cu el pe Tine, Dumnezeul Cel Milostiv, pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin”.

2. Rugăciune către Sfânta Mare Muceniță Irina, ocrotitoarea celor căsătoriți

Sfânta Mare Muceniță Irina, ocrotitoarea celor căsătoriți

“Cu umilința inimii și cu evlavie venim noi, păcătoșîi și săracii, către Tine, Sfântă Slăvită Fecioară și Mare Muceniță Irina, albina lui Hristos cea mult lucrătoare, care pe cuvintele Sfântului Duh, cele luminate și mai dulci decât mierea și fagurele, pe buzele tale le-ai purtat și prin a lor dulceață și lumină multe suflete ai îndulcit și ai luminat; auzi-ne și pe noi, nevrednicii, cei întristați și apăsați de conștiința mulțimii păcatelor noastre, care, prin a noastră nesimțire și lenevire, sporesc și se întăresc, și ca o rugină veche, prin obișnuință, cheltuiesc și strică în toată vremea tăria și frumusețea sufletelor noastre. Și de aceea, te rugăm pe tine, porumbița lui Hristos cea curată și preablândă, care prin sfânta neprihănire ai zburat de pe pământ către acoperământul cerescului Vultur, nu ne uita pe noi cei nemernici și cu totul neputincioși, care ne zbatem, zăcând jos în această vale a plângerii și a ispitirii, și care îndrăznim a te pune pe tine mijlocitoare, Sfântă Fecioară, către Preabunul și Preacuratul tău Mire, Hristos. Ia aminte la toți cei care cu credință și cu dragoste alergăm către Tine la vreme de necaz și de primejdii.

Știm că tu ai mare îndrăzneală către Preabunul nostru Mântuitor, pentru a Cărui dragoste ți-ai pus sufletul tău; de aceea credem fără de îndoire că la toată cererea spre folosul nostru vei fi ascultată de Preamilostivul Dumnezeu pe Care roagă-L să ne povățuiască pe noi pe calea mântuirii și să ne sprijine cu darul Său la vreme de ispite și de încercări și să ne acopere cu a Sa milă de toate primejdiile văzuților și nevăzuților vrăjmași. Să ne trimită frică Sa în inimile noastre, ca prin ea să viețuim cu trezie și cu luare aminte, spre a scapa de veșnicele munci și a dobândi bucuria cea necuprinsă de minte și fără de margini și să slăvim împreună cu tine, Sfântă Fecioară, pe Dumnezeul nostru, Cel închinat în Sfânta Treime, pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!”

3. Rugăciune către Iisus Hristos

Rugăciunea către Iisus Hristos ajută celor care cer ajutorul pentru căsătorie

„Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Cel Ce ai zis: „Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu, și toate celelalte se vor adauga vouă“, dăruiește-mi toate cele de trebuință pentru a merge pe calea mântuirii. În mâinile Tale este viața mea și fără Tine nu pot cunoaște nici împlinirea și nici bucuria cea adevărată. Știind aceasta, având dorința de a purta crucea căsătoriei, Te rog să mă ajuți să găsesc făptura potrivită alături de care să înfrunt marea vieții acesteia. Ajută-mă, Doamne, ajută-mă, cum numai Tu mă poți ajuta. De multe ori ispita singurătății mi-a rănit inima, de multe ori diavolul deznădejdii a lovit în poarta sufletului meu. De atâta durere inima mea s-a strâns și nu este nimeni care să îmi aline durerea. La Tine alerg, Doamne, nădejdea mea, întărirea mea, lumina vieții mele. Ajută-mă să am o familie bineplăcută Ție, o familie peste care să se reverse mulțimea binecuvântărilor Tale. Ferește-mă, Doamne, de tot răul. Ferește-mă de o alegere greșită. Ferește-mă de minciuni, de răutate, de desfrâu. Să nu mă înșele frumusețea cea degrab trecătoare, ci să caut mai ales frumusețea sufletească. Să nu mă orbească dragostea pătimașă, nici să nu mă biruie patimile și poftele. Tu știi, Doamne, nepriceperea și slăbiciunea minții mele. Izbăvește-mă prin harul Tău de neputințele care mă apasă. Vino în ajutorul meu, Iubitorule de oameni! Dăruiește-mi înțelepciune și răbdare. O, grea este crucea răbdării, și greu îmi este să nu fiu covârșit de ea. Dar în Tine îmi pun nădejdea.

Ajută-mă, Doamne, să iubesc Biserica, să stărui în rugăciune și să am râvna pentru împlinirea poruncilor Tale. Să mă spovedesc ori de câte ori umbra păcatului va tulbura mintea mea, mai înainte ca gândul murdar să devină faptă. Dăruiește-mi ca primind dezlegare de păcate să-mi îndrept viața după cum Îți este bineplăcut Ție. Fă să-mi fie mie familia cale de mântuire, cale de bucurie. Să nu caut împlinirea cea înșelătoare cu care mă ademenește această lume, ci să caut dragostea pe care ai binecuvântat-o la nuntă din Cană Galileii. Să îmi fie familia prilej pentru a-Ți mulțumi în fiecare zi. Și la vreme potrivită, dăruiește-mi, Doamne, copii credincioși și sănătoși, care să ducă o viață curată și sfânta. Rugători aduc pentru mine pe toți sfințîi, pe mai marii cetelor îngereșți, pe Inaintemergatorul Tău, pe înțelepțîi Apostoli, și împreună cu aceștia pe Preacinstită și Preacurata Maică Ta, ale căror rugăciuni primește-le, Milostive Hristoase al meu, pentru folosul meu și pentru mântuirea mea. Că Tu Însuți eșți, Bunule, sfințirea și lumînarea sufletelor noastre și Ție după cuviință, că unui Dumnezeu și Stăpân, toți slavă Îți înălțăm, în toate zilele. Amin”.

4. Rugăciune către Sfântul Nectarie

Sfântul Nectarie ajută și la vindecarea sufletului celor care își caută sufletul pereche

„O, Preasfinte și întru tot lăudate, mare făcătorule de minuni Nectarie, pri­mește a­ceastă puțină rugăciune de la noi, nevred­nicii robii tăi, căci către tine, ca la un ade­vărat izvor de tămăduiri și grabnic fo­lo­sitor și ajutător prea­minunat scăpând și către sfânt chipul icoanei tale privind, cu la­crimi fier­binți ne rugăm ție: vezi, sfinte, durerile noastre, vezi sărăcia și ticăloșia noastră. Vezi rănile sufletelor și ale trupurilor noastre. Ne rugăm ție, Sfinte Ierarhe Nectarie, grăbește de ne ajută cu neîncetatele și sfintele tale rugăciuni și ne sprijinește pe noi, robii tăi. Ia aminte la sus­pinele noastre și nu ne trece cu ve­derea pe noi, ticăloșîi și scârbiții, că știm, sfinte al lui Dumnezeu, că și după mutarea ta din viața aceasta trecătoare cine a năzuit la ajutorul tău și cu credință ți s-a rugat nu a rămas nea­jutat. Că cine te-a chemat întru ajutor și nu l-ai auzit? Sau cine, în dureri fiind și alergând spre ajutorul tău, nu i-ai ușurat suferința?

Minunile și ajutorul tău ne-au făcut și pe noi, ticăloșii și scârbițîi, să te chemăm să ne vii în ajutor. Știm, o, alesule ierarh, de mulți­mea tă­mă­duirilor pe care le-ai făcut, nou doc­tor fără-de-arginți arătându-te. Nu cu­noaș­tem nici sufe­rință și nici durere pe care să nu le poți alina. Nu cunoaștem nici o boală căreia tu să nu îi poți aduce tămăduire, dar mai mult decât atât, nu numai că ai tămăduit boli despre care doctorii ziceau că nu pot fi tămăduite, ci și pe mulți bol­navi i-ai ajutat să se întărească în credință și în răbdare, și să ia plată de la Dumnezeu pentru osteneala lor. Îngenunchind, ne rugăm ție, Sfinte Ie­rarhe Nectarie, că să te rogi pentru noi lui Hristos, Cel Ce n-a trecut cu vederea rugă­ciunile tale cele jertfelnice, ci te-a întărit și te-a primit în cereștile locașuri. Către Acela roagă-te, că să fim și noi ajutăți și miluiți cu rugăciunile tale, și din pagube și necazuri izbăviți, ca să binecu­vântăm pe Dum­nezeu Cel în Treime lăudat, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!”

5. Rugăciune către Sfântul Efrem cel Nou

Sfântul Mare Mucenic Efrem, cel Nou ascultă rugăciunile

Cele mai citite articole

„Sfinte Mare Mucenice Efrem, ascultă rugăciunea mea, a păcătosului, şi vino în ajutorul meu. Am aflat de minunile tale, am aflat de darurile pe care le-ai primit de la Dumnezeu pentru jertfelnicia ta. Şi, văzând cum atâta mulţime de oameni a fost ajutată de tine, îndrăznesc să nădăjduiesc şi eu, ştiind că nu vei trece cu vederea cererea mea. De nenumărate ori te-ai arătat în vedenii şi vise, spunând celor credincioşi că vor primi cele cerute în rugăciune. Eu nu sunt vrednic de o astfel de mângâiere, pentru că păcatele mele sunt multe şi credinţa mea este puţină, dar cred că iubirea ta covârşeşte răutăţile mele şi nădăjduiesc, prin mijlocirea ta, să pun început bun mântuirii mele. Roagă-te lui Dumnezeu pentru mine, Sfinte, să caut cele de folos mântuirii. Trupul meu este slăbănogit de păcate şi sufletul meu este moleşit din pricina patimilor. Iubitor de păcate sunt şi la faptele cele bune mă lenevesc. Cere-I lui Dumnezeu să îmi sporească credinţa, să-mi înmoaie inima cea învârtoşată, să îmi dăruiască smerenie, răbdare şi râvnă în războiul duhovnicesc. Sfinte Efrem, învaţă-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd şi să iert.

Sfârşitul tău mucenicesc mă îndeamnă să lepăd desfătările trecătoare ale acestei lumi. Chinurile pe care le-ai suferit mă îndeamnă să ridic şi eu crucea ascultării de Dumnezeu. Învaţă-mă, sfinte, să trăiesc nu după voia mea, ci după voia dumnezeiască, să nu caut cele ale mele şi să mă izbăvesc de patimile şi de păcatele care mă apasă. Alungă de la mine toate ispita diavolească. Prea mult am păcătuit, prea mult am izgonit de la mine harul dumnezeiesc. Acum a sosit ceasul mântuirii mele, sfinte. Domnul bate la uşa inimii mele şi vreau să Îi deschid. Ajută-mă, sfinte, că sunt neputincios! Roagă-te pentru mine până la ultima suflare a vieţii mele. Roagă-te, Sfinte Efrem, pentru tot poporul creştinesc, pentru toţi ierarhii, preoţii, monahii şi credincioşii. Roagă-te pentru părintele meu duhovnicesc şi pentru toate rudeniile mele după trup şi după duh. Roagă-te, sfinte, pentru robii lui Dumnezeu (numele), pentru toţi cei care mi-au cerut să mă rog pentru dânşii, pentru toţi cei care se roagă ori se ostenesc pentru mine, pentru toţi cei care mi-au făcut vreun bine ori vreodată m-au ajutat, ştiuţi şi neştiuţi. Ajută, Sfinte Efrem, pe cei care zac în patimi, robiţi de nepocăinţă şi trândăvie, pe cei ce sunt în necazuri şi în ispite. Alină-le suferinţa sufletească şi trupescă şi-i ocroteşte pe cei ce sunt în închisori, în spitale, azile sau orfelinate şi pe toţi cei care sunt singuri, bolnavi şi neputincioşi. Înmulţeşte rugăciunile pe care le faci pentru noi, Sfinte, ca şi noi să cădem la rugăciune, mulţumindu-ţi din prea plinul inimii. Ca împreună cu tine să Îl slăvim pe Dumnezeul cel în Treime lăudat, în vecii vecilor. Amin”.

6. Rugăciunea părinților pentru căsătoria fiului lor

Rugaciunile părinților pentru copiii lor sunt importante mereu, mai ales pentru clipa căsătoriei

„Doamne, ascultă puțina noastră rugăciune pentru copilul nostru, robul Tău (numele) și nu ne lăsa fără răspuns. Tu ai rânduit ca bărbatul să lase pe tatăl sau și pe mama sa și să se unească cu femeia să și să fie amândoi un trup. Tu ai binecuvântat nunta, arătând curăția ei. Tu i-ai primit în împărăția Ta pe soții care au dus o viață de evlavie, împlinind poruncile Tale și crescându-și urmașii în frica Ta.

Rânduiește, Doamne, precum știi, ca la vremea potrivită robul tău (numele) să-și întemeieze o familie. Ca nu cumva să trăiască o viață de păcat, stând departe de nuntă. Să nu-și întineze trupul cu patimile și cu poftele, batjocorit fiind de diavol. Ajută-l, Doamne, să găsească o soție credincioasă, o soție blândă, bună și iubitoare, care să-i fie cu adevărat podoabă și alături de care să meargă pe calea mântuirii. Te rugăm, Doamne, vino în ajutorul lui, că numai Tu știi ce e în adâncul inimilor oamenilor. Găsește-i Tu, Doamne, o soție vrednică alături de care să facă tot binele. Nevoință este pentru femeia credincioasă bărbatul necredincios, și nevoință este pentru bărbatul credincios femeia necredincioasă. Dăruiește-i Tu, Doamne, să aibă parte de un cămin liniștit, de dragoste și de înțelegere, ca să Te laude împreună cu toți ai casei lui până la sfârșitul vieții sale. Amin. (Dacă rugăciunea se citește pentru căsătoria fetei, se va citi cu schimbările cuvenite.)

7. Rugăciunea tinerilor care vor să se căsătorească

Tinerii care doresc să se căsătorească pot spune o anumită rugăciune

„Doamne, Dumnezeule al milostivirilor și a toată bunătatea, care împlinești cererile celor care Te cheamă cu credință, ascultă și nevrednica noastră rugăciune. Tu vezi că vrem să ne unim viețile prin căsătorie, Tu vezi dorirea inimilor noastre și știi dacă este bună sau este rea. Dacă este bineplăcut Ție să luăm asupra noastră crucea căsătoriei, ajută-ne să biruim toate piedicile cu care vrăjmașul ne necăjește. Ajută-ne, Doamne, că la Tine este nădejdea noastră. Dăruiește-ne pace, dăruiește-ne liniște și sănătate sufletească și trupească. Ferește-ne de noroiul desfrâului, ferește-ne de căderea în poftele trupeșți. Luminează-ne mințile ca să nu fie întunecate de vrăjmaș. Curățește-ne Tu, ca să nu ne întineze păcatul. Întărește-ne să mergem pe calea cea îngustă, ocrotiți de Preacurata Ta Maică și de soborul tuturor sfinților. Să avem o familie în care să strălucească făclia credinței și a virtuților, și pruncii noștri să fie călăuziți așa cum trebuie pentru a ajunge mădulare vrednice ale Bisericii Tale. Iar dacă Tu știi că din anumite pricini ne este mai de folos să părăsim vrerea noastră și să nu pornim împreună pe drumul căsătoriei, ajută-ne să înțelegem aceasta și să părăsim voia noastră fără a fi cuprinși de tulburare sau de deznădejde. Înaintea Ta, Doamne, sunt viețile noastre. Rânduiește cu ele precum știi că este mai bine pentru noi. Ca văzând grijă Ta să Îți mulțumim și să Te lăudăm până la sfârșitul zilelor noastre. Că Tu eșți Dumnezeul nostru și Ție slavă Îți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.  Amin”.

8. Rugăciunea unui soț pentru soția lui

Rugăciunea unui soț pentru soția lui e importantă

„Dumnezeul meu, Tu mi-ai dat o soție ca tovarășă nedespărțită a vieții mele și să-mi fie părtașă soartei în timpul călătoriei mele pe Pământ. Fă, Preabunule, să cunosc ca încredințându-mi această ființă, din mâinile Tale mi-ai incredinţat-o, să-i fac fericirea și să lucrăm împreună virtutea; ca floarea frumusețîi, blândeții și a bunătății fiind însușirile firii sale, totdeauna este supusă, prin însăşi firea sa, la felurite slăbiciuni și neputințe. Ajută-mi să nu fiu asupritor şi nedrept cu ea. Să nu pretind lucruri mai presus de puterile ei și împotriva dreptului cuvânt. Căci dacă nu cerem de la strălucitorul trandafir să înflorească afară din timpul său și de la frageda viorea să aibă tăria și trăinicia copacilor, cum voi cere de la soția mea lucruri mai presus de puterile ei? Amin”.

9. Rugăciunea soției pentru soțul său

„Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ne-ai învățat să ne rugăm tot timpul unul pentru celălalt, ceea ce facem acum cerându-Ți milă și bunăvoință, ai grijă și păzește pe soțul meu de toate relele, cele văzute și cele nevăzute. Dă-i sănătate și înțelepciune că să-și îndeplinească toate îndatoririle, cele după voință și porunca Ta. Păzește-l de toate ispitele cărora le-ar putea cădea pradă. Sprijineste-l în credință adevărată și dragoste, ca să putem trăi împreună în cinste, și luminează-ne căile după voia Ta. Că a Ta este puterea și slava în vecii vecilor. Amin”.

10. Rugăciunea comună a soților

„Bunule Doamne, ajută-ne să ne amintim mereu de sfințenia căsătoriei și întărește legătura noastră. Miluiește-ne ca să putem trăi viețile noastre în credință și dragoste. Ajută-ne să ne înțelegem și să avem încredere unul în altul și depărtează de la noi certurile. Binecuvântează-ne și ai milă de noi, ca să fim demni de Împărăția Ta; că Tu eșți preasfânt, și Ție ne închinăm. În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, acum și în vecii vecilor. Amin”.

Voi ce rugăciune făcătoare de minuni pentru căsătorie preferați?

Cele mai citite articole

Scris de Top 1

Top1 realizeaza cele mai bune topuri online. Recomandarile si locurile prezentate in topurile noastre te ajuta sa te decizi unde te distrezi diseara. Urmareste articolele noastre si beneficiaza de cele mai interesante locuri din oras.

Cupluri Celebre din Istorie și Literatură

Cele mai dulci cofetarii din Bucuresti